Bolig Fradragsordning

Den nye fradragsordning der trådte i kræft d. 1-6-2011, tildeler hvert person over 18 år i husstanden et skattefradrag på 15.000,- kr. ved renovering af- eller ny etablering af elinstallation.


Fra 1. juni 2011 kan du trække op til 15.000 kr. fra i skat, når du får lavet elarbejde i din bolig. Det er kun arbejdslønnen, der kan trækkes fra – du kan altså ikke trække udgifter til forskellige materialer og servicebesøg fra. Skattefradraget svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften.

Hvilke el-arbejde kan du få boligfradrag til?

Fradragsberettiget arbejde omfatter arbejdslønnen inklusiv moms i forbindelse med både istandsættelse og hjælp i og uden for boligen. Skattefradraget omfatter både indvendig og udvendig vedligeholdelse. På elområdet kan du få fradrag for følgende typer af arbejde:

  • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
  • Installation af solfangere og solceller
  • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
  • Installation af varmepumper, herunder jordvarme.

Du kan ikke få fradrag for nogen former for servicearbejde, f.eks. service på varmepumper, olie- eller naturgasfyr. Der gives heller ikke fradrag for installation, reparation eller opgradering af tyverialarm, andre alarmer, sikrings- og kommunikationsinstallationer.

HVEM KAN FÅ BOLIGFRADRAGET

Personer, der er skattepligtige, og som ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år. Fradraget kan bruges af personer, der har folkeregisteradresse i boligen, hvor ydelsen/arbejdet er udført på udførelsestidspunktet.

Fradraget gælder for personer i lejeboliger, ejerboliger og andelsboliger, det er dog en betingelse, at der er tale om en helårsbolig. I leje-, ejer- og andelsboliger er fradraget betinget af, at det er beboeren, der har pligt/ansvar for istandsættelsen og betaler for arbejdet.

Du kan kun bruge fradraget, hvis arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret.

Der må ikke være ydet andet offentligt tilskud til arbejdet – f.eks. fra skrotningsordning for oliefyr, dog kan du godt sælge en eventuel energibesparelse til et forsyningsselskab.

HVAD KAN DU FÅ I BOLIGFRADRAG?

Du kan hvert år maksimalt få et skattefradrag på 15.000 kr. Det svarer til, at et ægtepar eller to samboende kan fratrække udgifter til arbejdsløn inklusiv moms for 30.000 kr. årligt og med et hjemmeboende skattepligtigt barn over 18 år op til 45.000 årligt.

Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag – så skatteværdien af fradraget vil være ca. 5.000 kr. årligt pr. person. Skattefradraget svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften. Arbejdet skal være udført og betalt i perioden 1. juni 2011 til 31. december 2013.

Bolig Fradragsordning

For et ægtepar med en hjemme-boende over 18 år, kan der opnås 45.000,- i fradrag