VÆRDIER & VISION
TEKNordisk er en virksomhed der er grundlagt på stærke værdier og principper.
De sikrer at fremgangsmåden i vores arbejde tilfredsstiller vores kunders behov og sikre at deres projekter bliver afviklet med succes og efter højest mulige standart, med en etisk og miljøhensigtsmæssig politik som bærende faktor.
TEKNordisk værdier er i sig selv en drivkraft for vores medarbejdere og reflektere
miljøet og kulturen i virksomheden.

TEKNORDISK VÆRDIER ER

Innovation

Kreativitet

Fortræffelighed

Integritet

Pålidelighed

Ansvarlighed

Sikkerhed

Bæredygtighed


TEKNordisk er en virksomhed der dels har fokus på opgaver inden for energieffektivisering og energioptimering, samt vores koncepter. TEKNordisk har en klar ambition om at være pionere på de områder der bygger på vores strategier og konceptudvikling. Vi udvikler virksomheden i takt med de behov den teknologiske udvikling stiller, vi vil være på forkant af marked og førende i udvalgte regioner.

Vi prioritere konceptuelle løsninger, bygget på en kreativ og detaljeorienteret tankegang,hvor helheden og resultaterne skiller sig ud fra mængden.

Vi vil ligeledes i TEKNordisk, fokusere og prioritere stærke og værdiskabende relationer til vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

TEKNordisk vil yde rådgivning og service i teknologiske problemstillinger i større såvelsom mindre entrepriser. Vores løsninger vil hænge solidt sammen med vores forretningsstrategier og tage udgangspunkt i en vidensbase på højt plan.

FORRETNINGSETIK
TEKNordisk målsætning for projekter og entrepriser vil altid være at leve op til en miljømæssig ansvarlig opførsel og udvise hensyn til vores omgivelser.

TEKNordisk har forpligtiget sig til, altid at yde vores kunder en service af høj kvalitet. Vi vil igennem kvalitetssikring garantere vores kunder en løbende udvikling og dermed en permanent overholdelse af serviceniveauet.

TEKNordisk har forpligtiget sig til at være innovative på områder som, energioptimering, miljøstyring og teknologisk udvikling. Vores vidensbase skal være ajourført og vores erfaringer skal altid komme vores kunder til gode.

TEKNordisk skal handle loyalt over for sine kunder, og enhver information modtaget fra kunderne i forbindelse med serviceydelser, entrepriser og projekter skal behandles med diskretion. TEKNordisk skal ligeledes behandle dokumenter og rapporter udarbejdet til kunden som fortroligt materiale.

Hvis TEKNordisk anmodes om, at vurdere arbejde som er udført af anden entreprenør- eller Installatør virksomhed, skal vi optræde objektivt og i overensstemmelse med vores forretningsetik.

KOMMUNIKATION
TEKNordisk vil som udgangspunkt kommunikere både effektivt og i en direkte kommunikations form så vi undgår misforståelser og unødvendige projekt forstyrrelser.

Vi vil bidrage til en åben kommunikation internet såvel som eksternt med fokus på kunder, teamspirit og vilje til forbedring.

TEKNordisk kommunikation skal være åben og ærlig, den skal være velforberedt og tilpasset målgruppens behov.

Sidst men ikke mindst, skal vores kommunikation være i overensstemmelse med det vi siger vi gør og aktivt understøtte vores, vision, værdier og virksomhedsstrategi.

STRATEGI
Umiddelbart er strategien konstant under udvikling for at imødekomme samfundets udvikling, globaliceringen og konkurrencen. Grundlæggende har vi ambition om at være på forkant af marked, dvs. tænke innovativt og konceptuelt og hele tiden opretholde en vilje til at optimere vores processer.

Vi vil med afsæt i den stigende efterspørgsel på områder som eksempelvis, spændingskvalitet og forsyningssikkerhed indlede os på niche områder og udbygge vores samarbejde med etablerede producenter. Andre nicheområder er også under overvejelse og en udvidelse af flere af vores kerneforretninger er på tegnebrættet.

KVALITETSSTYRING
I TEKNordisk handler kvalitetsstyring om at sikre vores kunder en kompetent rådgivning og en service med et klart afsæt i vores værdier. Vores politik er at vores forretning skal styrke vores kunders forretning. Det efterlever vi ved, at indarbejde arbejdsprocesser og rutiner for projektering, projektgennemførelse, aftaloverholdelse og dokumentation.

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere hver især har en rolle i, at skabe kvalitet i deres arbejde og strukturere deres dag ved, at have fokus på en effektiv proces.

Vores medarbejdere skal have øje for de løsninger der skaber værditilvækst for vores kunder og samtidig afspejle vores kultur og værdier i et behageligt miljø.

Ledelsen har til opgave at sørge for den bedste man til jobbet og, at kvalitets- og miljøstyringssystemet er kendt og forstået og udføres i overensstemmelse med vores politik. Projekter skal udarbejdes efter princippet om Best Practice, for hensigtsmæssigt og effektivt, at levere en struktureret dokumentation til medarbejderne og samtidig sikre en kvalitetsbevidst projektproces.

MILJØPOLITIK
Overordnet
TEKNordisk vil målrettet og vedholdende demonstrere over for os selv, vores samarbejdspartnere og vores omverden, at de miljømæssige udfordringer kan imødekommes. TEKNordisk vil som virksomhed være inspirator og drivkraft til en udbredt bæredygtig miljøpolitik. Vi vil sætte fokus på at øge bevidstheden om energieffektivitet, energioptimering og miljøstyring og forskellen på disse og derved påvirke holdninger og adfærd.

TEKNordisk insisterer på en miljømæssig bæredygtig udvikling. Vi vil som privat virksomhed i samarbejde med vores samarbejdspartner forebygge miljøforringelser og reducere miljøbelastningen lokalt samt mindske energiforbruget. Vi vil sikre, at vi overholder kommunens retningslinjer og miljølovgivningens rammer samt påvirke vores kunder og leverandører med henblik på et bedre miljø.

Konkret
TEKNordisk vil løbende skabe miljøforbedringer i et forpligtende samarbejde med andre virksomheder, leverandører og kunder.

Vi vil i kraft af vores miljøstyresystem kortlægge, miljøbelastninger og opstille mål for virksomheden og for virksomhedens medarbejdere.

Vi vil sikre os at ord omsættes til handling og at miljøindsatsen periodisk bliver evalueret.

Vi vil opbygge en vidensbase med miljøkompetence og derigennem uddanne vores medarbejderne og kunder.

Informere vores kunder om miljøhensigtsmæssige tiltag, demonstrere de handlemuligheder miljøstyring, effektivisering- og optimering indeholder.

Vi vil så vidt det er muligt samarbejde med miljøbevidste leverandører og efterspørge miljørigtige varer. Miljøkrav skal indgå som en del af TEKNordisk kontrakter med leverandører.

Innovation

Innovation for os, er nytænkning
der gør en forskel og skaber værdi
for vores kunder.

Kreativitet

Vi forvandler nye ideer og kreative input til konkrete  og fleksible løsninger

Fortræffelighed

For os er fortræffelighed at sikre en kvalitet & et præstations-niveau, over forventning

Integritet

Er for os sammenhæng mellem principper, værdier og handlinger

Pålidelighed

Vi skaber pålidelighed og troværdighed ved at gøre som vi siger, vi gør

Ansvarlighed

For os er ansvar noget man påtager sig, ikke noget man pålægger andre

Sikkerhed

Sikkerhed for medarbejdere, for værdiskabelse, for vores kunder & for god kommunikation

Bæredygtighed

Vi skaber de bedste betingelser for mennesker & miljø, både nu og i fremtiden